ทัวร์ไต้หวัน


 • 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
  3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
  3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
  4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

 • วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-
  ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
  ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER
  DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว
  อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

 • ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
  ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น)
  อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

 • เกาสง วัดโฝกวังซัน เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ศูนย์ศิลปโกดัง ผู่หลี่
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
  วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
  ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้งตลาดดัง
  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ลุ่ยฟ่งไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

 • ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
  ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน
  พัก: ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน

 • ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
  สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
  และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
  ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
  เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
  พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
  พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

 • ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
  สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
  ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
  ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
  เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
  พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา