ทัวร์ไต้หวัน


 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  แช๊ะภาพคู่ ตึกไทเป101
  ช้อปปิ้งสุดฟิน ไนท์มาร์เก็ต 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ย / ซือหลิน / ซีเหมินติง
  สักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิม ศักสิทธิ์ ณ วัดหลงซาน
  แช่น้ำแร่ผ่อนคลายแบบส่วนตัวในห้องพัก

 • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
  ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง
  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค
  อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชั้น 89)
  ตลาดซีเหมินติง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  มื้อพิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
  เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
  พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน
  พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน