ทัวร์ตุรกี


 • รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป
  เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน
  ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 • เยือนเมืองอิสตันบูลเมืองสำคัญอันดับ1ของตุรกี ชมฮิปโปโดม
  สุเหร่ำสีน้ำเงิน สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย ชื่นชมควำมงำมพระรำชวังทอปกำปี
  พระรำชวังโดลมำบำห์เช เยือนเมืองบูร์ซำ ชมมัสยิด Grand Mosque
  ช้อปปิ้งตลำดผ้ำไหมเมืองบูร์ซำ พักเมืองธรรมชำติ อิชเมียร์
  เยือนเมืองโบรำณเอฟฟิซุส เมืองปำมุคคำเล่ ชมปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำเล่)
  ชมระบำหน้ำท้อง Belly dance กำรแสดงอันลือชื่อของตุรกี เยือนเมืองคัปปำโดเกีย
  ชื่นชมควำมงำมดินแดนแห่งปล่องนำงฟ้ำ ดินแดนแห่งมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี เยือนเมืองเกอเรเม เมืองคอนย่ำ และเมืองหลวงอังกำรำ